קול קורא לתמיכה בפרוייקטים חברתיים - משקי הנגב

דף הבית > דף הבית >  קול קורא לתמיכה בפרוייקטים חברתיים - משקי הנגב
 
 

הועדה לתמיכה בפרויקטים למעורבות חברתית

קול קורא להגשת בקשות להשתתפות במימון פרויקטים חברתיים המתנהלים ע"י חברי האגודה
אנו שמחים להודיעכם על פתיחת מקצה לתמיכה בפעילויות המעצימות אוכלוסיות בנגב ובערבה, בהן מעורבים מתנדבים, חברים ותושבים מבין קיבוצי "משקי הנגב".

מטרת הקרן

העצמה של קבוצות אוכלוסייה )לא למטרות צדקה( או סיוע בפרויקטים אזוריים המיועדים להגברת המעורבות החברתית של מתנדבים מקרב חברי קהילת הקבוץ ובניה.
קריטריונים
אזור גיאוגרפי – נגב וערבה.
גופים, ארגונים או עמותות אשר עיקר פועלם אינו פוליטי.
התרומה/מעורבות של משקי הנגב כתורם צריכה להיות משמעותית להצלחת הפרויקט.
תינתן קדימות לקיבוצים חדשים )על פי שימוש בקרן(.
לפחות קיבוץ אחד מלווה, חבר משקי הנגב, בעל זיקה ישירה לפרויקט או מועצות אזוריות בהן מתנדבים חברי קיבוצים )כולל עמותות של המועצות(.

נדרש

o תקציב הפרויקט.
o סה"כ התרומה המבוקשת.
o הסכום אותו מתכנן הקיבוץ/העמותה להשקיע ישירות בפרויקט בנוסף לתרומת משקי הנגב(.
דוחות כספיים, במידה ויש, לעמותות - אישור ניהול תקין.
אישור רשמי של מזכיר/מרכז משק לפרויקטים בתוך הקיבוץ או בעל תפקיד בכיר במועצה לפרויקטים המתקיימים במועצה או בעמותה של המועצה.
פרויקטים שיעמדו בקריטריונים יוזמנו לראיון בוועדה, יכלול הצגה פרונטאלית של הפרויקט )לוחות זמנים, מהות, תוצר/תוצאה צפויה(.
בסיום הפרויקט יועבר למשקי הנגב סיכום ביצוע לפרויקט .
השתתפות: עד 50 אלף ₪ לפרויקט בודד, ניתן לקבל שני מענקים (לא באותה שנה) עבור אותו פרויקט (אך לא יותר מ- 50 אלף ש"ח במצטבר).
הגשה: את נספח א' והחומר הנלווה יש להעביר למייל amn@amn.co.il
מספר טלפון לברורים: 036389500 . / 036389510
בקשות ניתן להגיש עד ה- 30/05/2018